Upplysningar från medlemmar inför årsstämma 2020

Styrelsen har fått några skriftliga begäran om upplysningar från medlemmar inför årsstämman 2020. Nedan befinner ni frågorna och svaren:

”Medlem som vill medverka i de ställningstagande som görs av stämman osv”. Vet inte riktigt vad det innebär, men om svaret är ja skall då blad 1 fyllas i och skickas senast den 26 maj? På andra sidan är poströstningen ”Dagordning”, förmodar att den samtidigt ska fyllas i.

Det räcker att fylla i sidan ”Dagordning för poströstning”

 

Riksdagens beslut 14 maj 2020 gällande att stämmor kan hållas helt utan fysisk närvaro.

Denna information har inte delgivits till Brf Sjöstugans medlemmar, finns ej på vår hemsida.

I vårt fall gäller regler som faller under Ren poströstningsstämma.

Kommentar: Helt rätt, vi borde kanske ha gjort det men situationen är ny till oss alla. Vi har informerat i kallelsen att vi kommer att hålla stämman utan närvaro för att skydda oss alla.

 

Begäran om upplysning” och förslag:

Enligt tidigare info skulle konsultarvodet för fasadkontroll RISE komma som post under reparationskostnader. Denna är lägre 2019 än 2018. Se not 4.

Svar: Konto 4300 Rep/Underhåll Jemseby El 87.000, Rise 63.000. Färre fakturor från Rise är förklaringen.

 

Under Not 7 står upptaget Förbrukningsmaterial 201.947:- för 2019. Vad är detta?

Svar: Trappbelysning Led 163.000 tvättmaskin 36.000

 

Motion 1 har en avsändare, men motion 2 och framgår det inte vem som skickat dessa, jag undrar vem? Dessutom lite kryptisk skrivna, ”Vi har fått in ett antal offerter”, vem är vi?

Avsändaren till Motion 2 och 3 är Per Kilström. På förra årsmötet fick Per K uppdrag att undersöka solceller. Styrelsen har genom Per K fått in ett antal offerter. Styrelsen har inte hunnit utvärdera dessa och kommer att anlita en extern konsult för bedömning.

 

Motion 2 och 3. (Propositioner) Dessa frågeställningar var uppe på förra årsmötet och Per K fick uppdrag att undersöka detta och att styrelsen borde anlita en extern konsult.

Vår uppfattning är att dessa båda är av den digniteten att de ej kan beslutas på en årsstämma med enbart poströstning. Det är alldeles för omfattande att ta ställning till utan mera kött på benen. Vårt förslag är att frågan kan fortsatt utredas med hjälp av extern sakkunnig konsult som skall redovisa resultatet vid ett framtida fysiskt årsmöte där beslut tas av stämman och ej av styrelsen. Motion 2 och 3 skall bordläggas. 

Svar: Noterat, även en möjlig extra stämma till hösten har diskuterats.