VIKTIG INFORMATION – IMD – Individuell Mätning och Debitering

Föreningen har beslutat att utföra en större teknisk omläggning av fastighetens eldistribution.

Historiskt har varje lägenhet haft sitt eget elabonnemang hos elnätsleverantören. Dessutom har föreningen haft ett separat abonnemang för gemensam fastighetsel.

Detta är inte helt optimalt för fastigheten i stort. I grunden kommer all el inlevererade i samma stora kabel från elbolaget och att dela upp det i ett flertal separata abonnemang begränsar dynamiken och de tekniska möjligheterna i stort.

Föreningen har beslutat att övergå till ett gemensamt elabonnemang. Tekniken kallas allmänt för IMD – Individuell Mätning och Debitering. Det innebär att huvudelcentralen byggs om/modifieras. Samtidigt sägs samtliga lägenhetsavtal hos elnätsägaren upp (xxxxNacka Energi). Dagens elmätare tillhör elbolaget och kommer att plockas ner och ersättas med nya elmätare. Dessa är inte kopplade till något abonnemang, utan mäter enbart lägenhetens förbrukning. Således kan föreningen läsa av förbrukningen och fördela kostnaden per lägenhet. Detta sker med automatik och är grunden till begreppet IMD.

Att minska antalet abonnemangsavtal och bli en gemensamt större elkonsument, skapar bättre driftsekonomi för medlemmarna och föreningen. Dessutom är ett gemensamt elabonnemang en viktig förutsättning för att få bättre ekonomi om man investerar i solceller.

Föreningen har kontrakterat entreprenören NEWEL AB att utföra den tekniska installationen och tecknat avtal med tjänsteleverantören Loggamera AB för avläsningstjänsten och rapportering. Samtliga boende kommer att få en egen inloggning till en molntjänst där man enkelt kan få detaljerad information och statistik om sin elförbrukning.

 

Exempel på mobilappen“Min förbrukning”

Arbetet är planerat till veckan direkt efter påsk och kommer att ske i två etapper, en för varje fastighet. Vid ombyggnad av elservis och byte av elmätare kommer strömmen att brytas i hela fastigheten. Arbetet förväntas pågå minst en full arbetsdag.

Port 21

Strömavbrott i fastigheten kommer att ske tisdagen den 6 april mellan klockan 09:00 och klockan 11:00. Kortare sporadiska avbrott kan ske under dagen.

Tänk på att undvika öppna frysen, hissen fungerar ej, larm till hemtjänst, allt som ej har batteridrift slutar fungera. Jobbar ni hemifrån får ni planera lite annorlunda.

Port 57-65

Strömavbrott i fastigheten kommer att ske onsdagen den 7 april mellan klockan 08:00 och minst till klockan 17:00, men kan även dra över något beroende på hur arbetet löper under dagen då det är en större fastighet. Detta är ett tidsestimat för hela fastigheten.

From torsdagen 8 april tom 9 april kan kortare sporadiska avbrott ske under dagen.

Tänk på att undvika öppna frysen, hissen fungerar ej, larm till hemtjänst, allt som ej har batteridrift slutar fungera. Jobbar ni hemifrån får ni planera lite annorlunda.

Kontaktpersoner i föreningen för detta projekt är

Johanna Iivarinen                                     Per Kihlström
styrelsen@brfsjostugan.se                       styrelsen@brfsjostugan.se
073-413 32 72                                              070-974 69 33

Kontaktperson NEWEL för detta projekt är

Mikael Pantsari
mikael@newel.se
072-2500681

Samma system som nu införs för IMD-el, kan även kompletteras för avläsning av varmvatten, kallvatten, värme m.m. om föreningen så önskar i framtiden.

Det är aldrig uppskattat med ett strömavbrott i fastigheten, men vi hoppas att ni alla skall känna att vi med detta lägger grunden för att ta fastigheten in i en modernare teknik, som innebär något positivt för oss alla i längden.

Vänliga hälsningar,
BRF Sjöstugan

IMD installation – Frågor och svar

Det har uppstått en del frågor kring IMD installationen. Här kommer svar och förtydligande.

 1. När sker strömavbrottet?

  Sickla allé 21
  Tisdagen 6 april
  mellan klockan 09:00 och klockan 11:00
  Kortare sporadiska avbrott kan ske under dagen.

  Sickla allé 57-65
  Onsdagen den 7 april
  mellan klockan 08:00 och minst till klockan 17:00, men kan även dra över något beroende på hur arbetet löper under dagen då det är en större fastighet. Detta är ett tidsestimat för hela fastigheten.

  From torsdagen 8 april tom 9 april kan kortare sporadiska avbrott ske under dagen.

 2. Vad påverkas av strömavbrottet?

  Förutom allt i lägenheterna så slutar även hiss, portkod, automatiska dörröppnare, larm till hemtjänst, garageportar, blippdosor till garage och lampor i trapphus och garageportar att fungera.

 3. Behöver jag säga upp mitt elabonnemang?

  Uppsägning av individuella elavtal sköts av Newel.

 4. Kommer in- och utpassering fungera i garaget?

  Garageportar kommer att hållas öppna under tiden för avbrotten.

 5. Hur gör jag om jag behöver internet?

  Om du behöver internet under dagen rekommenderar vi dig att ladda din bärbara dator samt att du delar internet m.h.a av din mobiltelefon.

Instruktioner för Iphone mobiler
Instruktioner för Android mobiler

Har du frågor eller funderingar kontakta oss i styrelsen.

Vänliga hälsningar,
BRF Sjöstugan

Ombyggnad av elservis till IMD (Individuell mätning och Debitering)

På stämman 2020 fick styrelsen mandat att bygga om elservisen till IMD (individuell elmätning och debitering) om styrelsen finner IMD lönsamt efter utvärdering av lösningen, referenser och de inkomna offerterna.

Under hösten och vintern har styrelsen lagt mycket tid på att titta närmare på frågan. Vi har pratat med tre olika leverantörer som specialiserar sig på fastighetsautomation, digitala fastighets- och mättjänster och klimatsmarta elsystem. Vi har tagit in offerter, jämfört dem och pratat med flera BRF som redan har installerat IMD. Förra veckan har vi fattat beslut om att beställa IMD från NEWEL samt molntjänsten Loggamera. Innan vi signerar kontraktet med dem vill vi nu ge er medlemmar lite mer insikt i vad IMD är, vad IMD installation betyder i praktiken, nyttan, investeringen samt hur lönsamheten ser ut.

IMD står för Individuell Mätning och Debitering

Idag har föreningen två abonnemang (hus 21 och hus 57-65) för fastighetsel så som hissar, ventilation, trapphusbelysning och tvättstuga samt ett abonnemang för garaget. Eftersom också varje lägenhet har ett eget elabonnemang, har vi totalt 83 elabonnemang i föreningen. Elbolaget debiterar en fast nätavgift för varje abonnemang. När vi går över till IMD-el, kommer vi att byta ut alla elbolagets elmätare till våra egna elmätare samt bygga om elservisen för att slå ihop lägenhetsabonnemangen, fastighetsabonnemangen samt abonnemanget för garaget till två stora abonnemang (ett per hus). De nya elmätarna läses av med insamlingsenheter för att kunna dela upp de stora abonnemangens förbrukning på användarna. Med IMD-el installerat kommer även fortsättningsvis lägenhetsinnehavare bli debiterade för den faktiska förbrukningen men utan nätavgift för eget abonnemang. För debitering behöver mätare läsas av. Detta sker med automatik och kopplas till en molntjänst som samlar och paketerar data på rätt sätt samt överför informationen till Nabos, vår ekonomiska förvaltares, debiteringssystem. Nabo debiterar elkostnaden i samband med hyresaviseringen.

Genom IMD-el sparar vi pengar

Vi får:

 • Minskad abonnemangskostnad genom färre abonnemang (medlemmar kommer framöver inte betala fasta nätavgifter till elbolaget)
 • Lägre elpris för medlemmarna p.g.a. bättre förhandlingsläge vid högre volym
 • Dynamik i nyttjandet av hela servisens kapacitet
 • Möjlighet att använda vår egenproducerade el både till medlemmars lägenheter samt fastighet om vi i ett senare skede väljer att installera solceller

Besparingar kommer direkt till medlemmarna genom lägre elkostnader.

Själva installationsarbetet märker vi knappast

Alla elabonnemang sägs upp och NEWEL hjälper oss med detta. Medlemmarna behöver alltså inte agera.

På grund av att vi har centralt placerade abonnemangsmätare sker själva installationsarbetet i källaren och trapphusen. De boende aviseras om strömavbrott under en arbetsdag, elnätsbolaget bryter strömmen till fastigheten och NEWEL arbetar parallellt med två arbetslag. Det ena bygger om elservisen och det andra arbetslaget byter lägenhetsmätarna. Nya mätare sätts upp för att även fortsättningsvis kunna avläsa lägenhetens strömförbrukning och dela upp det nu gemensamma elabonnemangets fakturor.

Appen ger boenden möjlighet att följa sin egen förbrukning

Till lägenhetsinnehavarna finns en mobilapp som visar enkel information om var och ens egen mätare. Man kan utläsa nuvarande dygns förbrukning, senaste dagarna och månad. Appen visar också bl a information om hur förbrukningen fördelar sig mellan grön och röd el. Röd el representerar höga perioder av elförbrukning gemensamt, dvs som driver effekttopparna och påverkar prissättningen, och grön för resten av tiden. Notifikationer kan ställas in för påminnelser. Målet med appen är att låta förbrukarna få en förståelse för när och hur deras levnadsmönster påverkar sin energiförbrukning

Återbetalningstid ca 2,5 å

Investeringen på IMD ligger på ca 280 000kr och molntjänsten genererar en årsavgift på ca 8 000kr. Med uppskattad besparing per år på 120 000kr, får vi en återbetalningstid på investering på ca 2,5 år, vilket vi anser vara en bra investering. IMD-el finansieras med föreningens tillgängliga bankmedel.

IMD är ett steg mot energioptimering, miljötänkande och fastighetsautomation

IMD ger oss möjlighet att lära oss vår fastighets elkonsumtionsmönster och jobba vidare med energioptimering. När vi installerar IMD-el säkerställer vi samtidigt att de två insamlingsenheterna (en per hus) som samlar ihop mätdata från alla elmätare har tillräckligt med kapacitet för vidareutveckling. Om vår förening så vill, kan vi senare bygga på systemet med mätare för t ex kall- och varmvatten och värme.

Återkom gärna till styrelsen i fall ni har frågor eller synpunkter.

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan

Höststädning

SÖNDAGEN DEN 8 NOVEMBER KL 10:00

Vi har höst-städningen med vår grannförening Brf Tryckeriet. Vi städar runt våra hus samtidigt som vi lär känna våra grannar – nu med ökat avstånd.

Vi från Sjöstugan samlas utanför porten vid 21:an där vi fördelar arbetsuppgifterna och delar ut verktyg.

Utöver att plocka skräp och städa rent allmänt skall vi göra följande:

 • Bära in utemöbler.
 • Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården.
 • Rensa stuprör.
 • Kratta löv, grus
 • Dammsuga gångar mellan garage och bottenvåning
 • Tvätta glas på entrédörrar

En container för grovsopor kommer att finnas på plats.

Efter väl utfört arbete bjuder föreningen på corona-anpassad mat och dryck.

Väl mött
Styrelsen Brf Sjöstugan

Information om BRF Tryckeriets fasadrenovering

Arbetet med att byta ut fasaden på BRF Tryckeriets hus kommer att starta i månadsskiftet mars/april. Dessförinnan kommer JM att montera byggnadsställningar och göra andra förberedande arbeten.

Arbetet kommer att ske på en sida av huset i taget, d v s mot Sickla Alle/Järlaleden och kortsidan vid Hilti (Etapp 1) respektive mot innergården och kortsidan mot Daggkåpan (Etapp 2).

Etapp 1 påbörjas i mars 2021 och avslutas preliminärt i januari 2022.

Etapp 2 påbörjas preliminärt i januari 2022 och avslutas i december 2022.

JM kommer att ha byggbodar på gräsmattan mellan sushirestaurangen och Järlaleden.

På trottoaren på kortsidan framför Hilti kommer tre träd att tas ner och en lyktstolpe att tas bort (detta kommer att återställas) och JM kommer att ha en bygghiss m.m. här.

Det kommer inte att vara något tält på gräsmattan, som vid Sjöstugans fasadrenovering. Det kommer att vara en del avspärrningar.
Och stundtals en del störande ljud.

JMs ordinarie arbetstider är 07:00 – 16:00 på vardagar.