Extrainsatt möte angående buskar och spaljéer

Efter årsstämman 16:e Maj fattades beslut om ett extrainsatt möte där det är tänkt att vi diskuterar återställningsplanen för buskage och spaljeér.

Styrelsen bjuder härmed in boende med uteplatser på bottenplan för
vidare diskussion om återställningsplanen gällande buskage och spaljéer.

Vi ses Onsdagen 22/5 kl 19.00 i styrelserummet på Sickla allé 57 källarplan.


Välkomna!

Därför får du inte ställa saker i trapphuset

Som bostadsrättshavare kan det kännas som en praktisk lösning att ställa barnvagnen, cykeln eller rullatorn utanför dörren. Man kan därför ställa sig frågande till varför styrelsen påpekar att dina tillhörigheter inte får förvaras i trapphuset utanför din dörr. Nedan följer en förklaring varför man inte får ställa saker hur som helst i trapphuset.

Lagen om skydd mot olyckor
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare (bostadsrättsföreningar) och nyttjanderättshavare (bostadsrättshavare och hyrestagare) bl.a. vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Exakt hur den här ansvarsfördelningen ser ut är inte klar. Normalt sett har dock fastighetsägaren ansvar för byggnaden och byggnadens fasta tillbehör. Fastighetsägaren ska också arbeta med dess brandskydd systematiskt. Den boende svarar i sin tur för att bostaden nyttjas ansvarsfullt.

Brännbart material
Eftersom trapphuset är en utrymningsväg ställs höga krav på hur trapphusen byggs bl.a. med hänsyn till materialval och att trapphusen ska utformas som egna brandceller. Brännbart material som förvaras i trapphus kan, vid en eventuell brand, orsaka rökutveckling. Röken är ofta giftig. Det kan leda till att trapphuset inte kan användas som utrymningsväg utan boende blir i så fall hänvisade till fönster och balkonger.

Framkomlighet
Att använda trapphuset som förvaringsutrymme kan även, vid en eventuell brand, försvåra utrymning och räddningstjänstens arbete. Det är därför viktigt att trapphuset hålls fritt från egendom och skräp.

Fastighetsägaransvar
Bostadsrättsföreningen har ett fastighetsägaransvar vilket innebär att föreningen ansvarar för att hålla föreningens hus och mark säker. När det gäller brandskydd innebär det att bostadsrättsföreningen ska vara vaksam på eventuella brandrisker. Om en bostadsrättshavare förvarar egendom i trapphuset är det tyvärr inte bara att handgripligen flytta på egendomen.

Källa HSB

Information om ordinarie föreningsstämma för BRF Sjöstugan

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 16 maj 2019 kl 19.00 i grannföreningens lokal Sickla Allé 29 på gaveln.

MOTIONER

Motioner som ska finnas med på dagordningen till den formella kallelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 2019-04-26. OBS! Motioner till ordinarie stämma bör innehålla frågor som är av allmänt intresse och av större betydelse för föreningen. Vidare bör motionen vara formulerad med ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

NYA STYRELSELEDAMÖTER

Föreningen behöver engagerade styrelseledamöter. Var med och påverka och utveckla vår förening, så att vi kan vara stolta över att bo här. Ju fler vi är som engagerar oss i föreningen, ju roligare blir det.

SENAST 2019-04-26

Motioner och förslag på styrelseledamöter lämnas till: Brf Sjöstugans brevlåda på Sickla Allé 59 (man kommer in i porten via garaget eller via förrådsgångarna; porten kan även låsas upp med nyckeln som går till källardörrarna) eller via e-post till: styrelsen@brfsjostugan.se

Formell kallelse med dagordning senast 2 veckor före ordinarie stämma.

Sickla 2019-04-08

Styrelsen för Brf Sjöstugan
Valberedningen för Brf Sjöstugan