Ombyggnad av elservis till IMD (Individuell mätning och Debitering)

På stämman 2020 fick styrelsen mandat att bygga om elservisen till IMD (individuell elmätning och debitering) om styrelsen finner IMD lönsamt efter utvärdering av lösningen, referenser och de inkomna offerterna.

Under hösten och vintern har styrelsen lagt mycket tid på att titta närmare på frågan. Vi har pratat med tre olika leverantörer som specialiserar sig på fastighetsautomation, digitala fastighets- och mättjänster och klimatsmarta elsystem. Vi har tagit in offerter, jämfört dem och pratat med flera BRF som redan har installerat IMD. Förra veckan har vi fattat beslut om att beställa IMD från NEWEL samt molntjänsten Loggamera. Innan vi signerar kontraktet med dem vill vi nu ge er medlemmar lite mer insikt i vad IMD är, vad IMD installation betyder i praktiken, nyttan, investeringen samt hur lönsamheten ser ut.

IMD står för Individuell Mätning och Debitering

Idag har föreningen två abonnemang (hus 21 och hus 57-65) för fastighetsel så som hissar, ventilation, trapphusbelysning och tvättstuga samt ett abonnemang för garaget. Eftersom också varje lägenhet har ett eget elabonnemang, har vi totalt 83 elabonnemang i föreningen. Elbolaget debiterar en fast nätavgift för varje abonnemang. När vi går över till IMD-el, kommer vi att byta ut alla elbolagets elmätare till våra egna elmätare samt bygga om elservisen för att slå ihop lägenhetsabonnemangen, fastighetsabonnemangen samt abonnemanget för garaget till två stora abonnemang (ett per hus). De nya elmätarna läses av med insamlingsenheter för att kunna dela upp de stora abonnemangens förbrukning på användarna. Med IMD-el installerat kommer även fortsättningsvis lägenhetsinnehavare bli debiterade för den faktiska förbrukningen men utan nätavgift för eget abonnemang. För debitering behöver mätare läsas av. Detta sker med automatik och kopplas till en molntjänst som samlar och paketerar data på rätt sätt samt överför informationen till Nabos, vår ekonomiska förvaltares, debiteringssystem. Nabo debiterar elkostnaden i samband med hyresaviseringen.

Genom IMD-el sparar vi pengar

Vi får:

  • Minskad abonnemangskostnad genom färre abonnemang (medlemmar kommer framöver inte betala fasta nätavgifter till elbolaget)
  • Lägre elpris för medlemmarna p.g.a. bättre förhandlingsläge vid högre volym
  • Dynamik i nyttjandet av hela servisens kapacitet
  • Möjlighet att använda vår egenproducerade el både till medlemmars lägenheter samt fastighet om vi i ett senare skede väljer att installera solceller

Besparingar kommer direkt till medlemmarna genom lägre elkostnader.

Själva installationsarbetet märker vi knappast

Alla elabonnemang sägs upp och NEWEL hjälper oss med detta. Medlemmarna behöver alltså inte agera.

På grund av att vi har centralt placerade abonnemangsmätare sker själva installationsarbetet i källaren och trapphusen. De boende aviseras om strömavbrott under en arbetsdag, elnätsbolaget bryter strömmen till fastigheten och NEWEL arbetar parallellt med två arbetslag. Det ena bygger om elservisen och det andra arbetslaget byter lägenhetsmätarna. Nya mätare sätts upp för att även fortsättningsvis kunna avläsa lägenhetens strömförbrukning och dela upp det nu gemensamma elabonnemangets fakturor.

Appen ger boenden möjlighet att följa sin egen förbrukning

Till lägenhetsinnehavarna finns en mobilapp som visar enkel information om var och ens egen mätare. Man kan utläsa nuvarande dygns förbrukning, senaste dagarna och månad. Appen visar också bl a information om hur förbrukningen fördelar sig mellan grön och röd el. Röd el representerar höga perioder av elförbrukning gemensamt, dvs som driver effekttopparna och påverkar prissättningen, och grön för resten av tiden. Notifikationer kan ställas in för påminnelser. Målet med appen är att låta förbrukarna få en förståelse för när och hur deras levnadsmönster påverkar sin energiförbrukning

Återbetalningstid ca 2,5 å

Investeringen på IMD ligger på ca 280 000kr och molntjänsten genererar en årsavgift på ca 8 000kr. Med uppskattad besparing per år på 120 000kr, får vi en återbetalningstid på investering på ca 2,5 år, vilket vi anser vara en bra investering. IMD-el finansieras med föreningens tillgängliga bankmedel.

IMD är ett steg mot energioptimering, miljötänkande och fastighetsautomation

IMD ger oss möjlighet att lära oss vår fastighets elkonsumtionsmönster och jobba vidare med energioptimering. När vi installerar IMD-el säkerställer vi samtidigt att de två insamlingsenheterna (en per hus) som samlar ihop mätdata från alla elmätare har tillräckligt med kapacitet för vidareutveckling. Om vår förening så vill, kan vi senare bygga på systemet med mätare för t ex kall- och varmvatten och värme.

Återkom gärna till styrelsen i fall ni har frågor eller synpunkter.

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan